Uvaděč do pravdy


KÁZÁNÍ NEDĚLE ČTVRTÉ PO VELIKONOCÍCH,”CANTATE” -Ž 98,1 – ZPÍVEJTE HOSPODINU NOVOU PÍSEŇ – 14. KVĚTNA 2017 V TEPLÉ

Uvaděč do pravdy
INTROITUS: Ježíš řekl: “Byla mi dána všechna moc na nebi i na zemi.” (Mt 28,18)
ČTENÍ: Jan 16,5-14
TEXT: Jan 16,13: Ježíš řekl: “Když však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.”
OSNOVA:
1. Zaslíbení Ducha
2. Co bude Duch svatý konat
3. Uvede do pravdy
1. Zaslíbení Ducha
Ježíš se loučí před svou násilnou smrtí, o které ví, se svými učedníky. Říká takové smutné věci. Prý odejde. Proč? Nechápaví učedníci neví, o čem se tu mluví. Oni přece nechtějí, aby jejich Mistr odešel. Kam půjde, se ani nezeptají. Jen jsou smutní, že jejich Pán chce odejít.
Ježíš však vzápětí mluví o slavném příchodu svatého Ducha. Je to tak od Boha naplánováno. On musí odejít. Jeho doba tady na zemi končí. Bude usmrcen, ale vrátí se zas do své nebeské říše, k Bohu – Otci. A to nebude důvod ke smutku a resignaci. To musí nastat, aby přišla třetí osoba Boží Trojice. Duch svatý, který už nebude vázán na jedno místo. Duch svatý, který bude opracovávat lidská srdce, aby mu mohla uvěřit a aby pochopila smysl Kristova utrpení. Musí to být. A proto nebuďte smutní, učedníci, ale radujte se, protože Bůh je při díle. Jeho čas se naplní. Ježíš, Bůh i člověk – odejde k Bohu, ale na zem pošle svého Ducha svatého, Přímluvce a Utěšitele a Uvaděče do Božích pravd. Dá porozumět Božímu dílu. Dá porozumět Božím časům spásy člověka.
2. Co bude Duch svatý konat
Pán Ježíš vysvětluje, co vše bude Duch svatý konat, až přijde: Ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
Zjeví podstatu hříchu. Zde říká, že hřích je v tom, že lidé v něho nevěří.
“Je nevěra hříchem?”, ptáme se. “Cožpak za to někdo může, že nevěří?” Zatvrzelý člověk většinou spoléhá sám na sebe. Je to člověk pyšný a svévolný. Nemalujme si nic na růžovo. Když sami sebe zpytujeme, tak vidíme, že mnohé ty chvíle, kdy jsme pochybovali a od Boha se odvraceli, byly způsobeny naší vzpourou. A co doba, než jsme uvěřili? Byla dobou, kdy jsme si dělali, co se nám zlíbilo. Není nějaká prostřední cesta. Je to buď – anebo. Buď se od Boha člověk vzpurně odvrací anebo ho poslouchá v pokorné úctě.
A Duch svatý, Ten, který odhaluje Pravdu, skutečnou Boží pravdu a také pravdu o člověku, nic nazaličuje: Hřích je v tom, že lidé se bouří proti Bohu, že si dělají, co sami chtějí, a proto nemohou ani uznat Božího Syna jako Spasitele.
Duch svatý ukáže, že jediný spravedlivý, svatý a slavný je Ježíš Kristus, Boží syn. Svět, který se mu vysmál a měl ho za podvodného blázna, najednou uvidí Božího syna v jeho nebeské slávě a uzná, že On je skutečný Král a Pán. Uvaděč do pravdy zjeví pravdu o Ježíši, Božím synu i lidském: Že Boží syn je pomazaný Boží král, že je Spasitelem a Pánem všeho a že odešel zpět skutečně do svého – tedy do Boží slávy.
Duch svatý zjeví soud. Zjeví, že ten Ukřižovaný jako pravá Boží ruka bude soudit svět. Ten, koho zabili, jímž pohrdli, vrátí se jako Soudce.
Něco z těchto zaslíbení se pak naplnilo velmi brzy v Jeruzalémě, když Duch svatý podle zaslíbení Pána Ježíše přišel. Mnozí z těch, kteří usilovali o Ježíšovo ukřižování, poznali svůj hrozný hřích a volali: “Co máme dělat?” A apoštol Petr jim kázal o pokání, vyznání hříchů a obrácení se k Bohu. Tam již, v okamžikou poznání z Ducha svatého, zakusili palčivost soudu i úlevu odpuštění a blaho nového života, když se pak dali pokřtít na odpuštění hříchů a jako znamení novočlověčenství v Ježíši Kristu.
Soud se ovšem ukazuje skrze Ducha svatého těm, kdo v Ježíše věří, nad vším zlem, nad ďáblem.V kříži, který Ježíš na sebe vzal z lásky k lidem, byl navždy odsouzen ten, který lidi svádí a trápí – ďábel. Je již odsouzen. Ježíš je vítěz nad ďáblem i jeho nástrojem – smrtí. Ne zlo a smrt, ale láska a věčný život má budoucnost a konečné vítězství ve dni, kdy Ježíš přijde soudit živé i mrtvé.
3. Duch svatý uvede do veškeré pravdy
Duch svatý zkrátka Kristovy následovníky uvede do veškeré Boží pravdy. Do celého pochopení Božího díla. Ježíš přišel jako zjevení Otce. A Duch svatý nám to ukazuje. On to tajemným způsobem dává vědět našemu duchu. Víme to srdcem, mohli bychom také říci. Co Boží Duch zjevuje našemu duchu, těžko vysvětlujeme. Ale máme o tom mluvit a prosit Ducha svatého, aby to těm, kterým to vypravujeme, také zjevil.
Někdy slýcháme přání: “Kéž bych tak mohl vidět Ježíše, jako jej viděli učedníci!” Ježíš však říká i nám: “Nesmutněte. Posílám vám svého Ducha. Pak mně vidíte daleko jasněji, vidíte mě srdcem a srdcem i věříte ke svému spasení.” Amen.
POSLÁNÍ: Ježíš pověděl: “Toto vše jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.” (J 16,33)
PÍSNĚ: 98, 165, 215, 372, 378.

KÁZÁNÍ NEDĚLE 4. PO VELIK., “CANTATE” -Ž 98,1 – ZPÍVEJTE HOSPODINU NOVOU PÍSEŇ – 14.5.2017 V TEPLÉ

Uvaděč do pravdy

INTROITUS: Ježíš řekl: “Byla mi dána všechna moc na nebi i na zemi.” (Mt 28,18)

ČTENÍ: Jan 16,5-14

TEXT: Jan 16,13: Ježíš řekl: “Když však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.”

OSNOVA:

1. Zaslíbení Ducha

2. Co bude Duch svatý konat

3. Uvede do pravdy

1. Zaslíbení Ducha

Ježíš se loučí před svou násilnou smrtí, o které ví, se svými učedníky. Říká takové smutné věci. Prý odejde. Proč? Nechápaví učedníci neví, o čem se tu mluví. Oni přece nechtějí, aby jejich Mistr odešel. Kam půjde, se ani nezeptají. Jen jsou smutní, že jejich Pán chce odejít.

Ježíš však vzápětí mluví o slavném příchodu svatého Ducha. Je to tak od Boha naplánováno. On musí odejít. Jeho doba tady na zemi končí. Bude usmrcen, ale vrátí se zas do své nebeské říše, k Bohu – Otci. A to nebude důvod ke smutku a resignaci. To musí nastat, aby přišla třetí osoba Boží Trojice. Duch svatý, který už nebude vázán na jedno místo. Duch svatý, který bude opracovávat lidská srdce, aby mu mohla uvěřit a aby pochopila smysl Kristova utrpení. Musí to být. A proto nebuďte smutní, učedníci, ale radujte se, protože Bůh je při díle. Jeho čas se naplní. Ježíš, Bůh i člověk – odejde k Bohu, ale na zem pošle svého Ducha svatého, Přímluvce a Utěšitele a Uvaděče do Božích pravd. Dá porozumět Božímu dílu. Dá porozumět Božím časům spásy člověka.

2. Co bude Duch svatý konat

Pán Ježíš vysvětluje, co vše bude Duch svatý konat, až přijde: Ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:

Zjeví podstatu hříchu. Zde říká, že hřích je v tom, že lidé v něho nevěří.

“Je nevěra hříchem?”, ptáme se. “Cožpak za to někdo může, že nevěří?” Zatvrzelý člověk většinou spoléhá sám na sebe. Je to člověk pyšný a svévolný. Nemalujme si nic na růžovo. Když sami sebe zpytujeme, tak vidíme, že mnohé ty chvíle, kdy jsme pochybovali a od Boha se odvraceli, byly způsobeny naší vzpourou. A co doba, než jsme uvěřili? Byla dobou, kdy jsme si dělali, co se nám zlíbilo. Není nějaká prostřední cesta. Je to buď – anebo. Buď se od Boha člověk vzpurně odvrací anebo ho poslouchá v pokorné úctě.

A Duch svatý, Ten, který odhaluje Pravdu, skutečnou Boží pravdu a také pravdu o člověku, nic nazaličuje: Hřích je v tom, že lidé se bouří proti Bohu, že si dělají, co sami chtějí, a proto nemohou ani uznat Božího Syna jako Spasitele.

Duch svatý ukáže, že jediný spravedlivý, svatý a slavný je Ježíš Kristus, Boží syn. Svět, který se mu vysmál a měl ho za podvodného blázna, najednou uvidí Božího syna v jeho nebeské slávě a uzná, že On je skutečný Král a Pán. Uvaděč do pravdy zjeví pravdu o Ježíši, Božím synu i lidském: Že Boží syn je pomazaný Boží král, že je Spasitelem a Pánem všeho a že odešel zpět skutečně do svého – tedy do Boží slávy.

Duch svatý zjeví soud. Zjeví, že ten Ukřižovaný jako pravá Boží ruka bude soudit svět. Ten, koho zabili, jímž pohrdli, vrátí se jako Soudce.

Něco z těchto zaslíbení se pak naplnilo velmi brzy v Jeruzalémě, když Duch svatý podle zaslíbení Pána Ježíše přišel. Mnozí z těch, kteří usilovali o Ježíšovo ukřižování, poznali svůj hrozný hřích a volali: “Co máme dělat?” A apoštol Petr jim kázal o pokání, vyznání hříchů a obrácení se k Bohu. Tam již, v okamžikou poznání z Ducha svatého, zakusili palčivost soudu i úlevu odpuštění a blaho nového života, když se pak dali pokřtít na odpuštění hříchů a jako znamení novočlověčenství v Ježíši Kristu.

Soud se ovšem ukazuje skrze Ducha svatého těm, kdo v Ježíše věří, nad vším zlem, nad ďáblem.V kříži, který Ježíš na sebe vzal z lásky k lidem, byl navždy odsouzen ten, který lidi svádí a trápí – ďábel. Je již odsouzen. Ježíš je vítěz nad ďáblem i jeho nástrojem – smrtí. Ne zlo a smrt, ale láska a věčný život má budoucnost a konečné vítězství ve dni, kdy Ježíš přijde soudit živé i mrtvé.

3. Duch svatý uvede do veškeré pravdy

Duch svatý zkrátka Kristovy následovníky uvede do veškeré Boží pravdy. Do celého pochopení Božího díla. Ježíš přišel jako zjevení Otce. A Duch svatý nám to ukazuje. On to tajemným způsobem dává vědět našemu duchu. Víme to srdcem, mohli bychom také říci. Co Boží Duch zjevuje našemu duchu, těžko vysvětlujeme. Ale máme o tom mluvit a prosit Ducha svatého, aby to těm, kterým to vypravujeme, také zjevil.

Někdy slýcháme přání: “Kéž bych tak mohl vidět Ježíše, jako jej viděli učedníci!” Ježíš však říká i nám: “Nesmutněte. Posílám vám svého Ducha. Pak mně vidíte daleko jasněji, vidíte mě srdcem a srdcem i věříte ke svému spasení.” Amen.

POSLÁNÍ: Ježíš pověděl: “Toto vše jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.” (J 16,33)

PÍSNĚ: 98, 165, 215, 372, 378.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.