Co je Boží, Bohu


KÁZÁNÍ POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRKEVNÍHO ROKU 26.LISTOPADU 2017  V TEPLÉ

Co je Boží, Bohu
INTROITUS: Hospodin bude trůnit jako král navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem. (Ž 29,10bn).
ČTENÍ: Jan 18,28-40
TEXT: Mk 12,13-17: (Studijní překlad):
Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: “Učiteli, víme, že jsi pravdivý a nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka, ale v pravdě učíš cestě Boží. Je dovoleno dát daň císaři, nebo ne? Máme ji dát, či nemáme?” On však znal jejich přetvářku a řekl jim: “Proč mne zkoušíte? Přineste mi denár, abych se podíval.” Oni jej přinesli a Ježíš jim řekl: “Čí je ten obraz a nápis?” Oni mu řekli: “Císařův.” Ježíš jim řekl: “Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.” Velice se nad tím divili.
OSNOVA:
1. Když ptáčka lapají…
2. Jen člověk
3. Vše je Boží
1. Když ptáčka lapají…
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. To je naše výstižné přísloví, které se hodí i na pokušitele Ježíšovy. Farizeové puntičkářsky zachovávající židovský zákon a herodiáni, lidé spíše uvolněných mravů podle vzoru krále Heroda se tu spojují, aby polapili v řeči jim protivného rabína, podivného učitele, který je laskavý k chudákům a je častuje nevybíravými slovy. Je to velmi nepříjemné, ale oni v tom svém pokrytectví musí Ježíši přiznat, že je nekompromisní, že nejedná nikdy úlisně, ale řekne vše na rovinu. Nezáleží mu na tom, že si rozhněvá předáky lidu a nezáleží mu na tom, že je označen jako přítel hříšníků, celníků, zlodějů a prostitutek. Na to se Ježíš vůbec neohlíží, jedná pravdivě, správně a spravedlivě. Tito přední mužové Judeje chtěli být chytří, mazaní, a sami se do toho zapletli. Sami přiznali, že oni jednají stranicky. Oni jednají lživě. Chtějí se líbit lidem, hledají lidskou slávu. To u Ježíše není ani trošičku. Mluví pravdu a je mu jedno, zda a koho si tím rozhněvá. Ježíš má totiž svou slávu jinde. On ji skutečně má, jeho království přece není z tohoto světa. Přišel z nebe a klaní se jen nebeskému Otci.
2. Jen člověk
Pokušitelé se ptají Ježíše na něco, co vlastně mají vyřešeno, je to jen past, do které se má Ježíš chytit. Kdyby Ježíš řekl: “Ano, jistě, daně plaťte”, rozhněval by si židy. Kdyby řekl: “Ne neplaťte daně císaři,” pak by hned byl vydán do rukou Římanů jako buřič. Jistě, celé Judsko se o to dohadovalo, zda ano, či ne. Už jen to, že v zemi byla cizí měna, denáry s obrazem božského císaře, nejvyššího velekněze – tak to tam bylo vyraženo, už to bylo pohoršlivé pro židy. Zbožněný císař a ještě vyrytý. Hned dvě přikázání se tu porušovala: Nebudeš mít jiných bohů přede mnou, přikázal Hospodin, a neuděláš si obraz ani rytinu a nebudeš to uctívat. Byli však v Judsku lidé, kteří se pokorně stavěli pod římské jho a byli tu také radikálové, kteří odpírali placení daní, bouřili se, konali partyzánské akce a byli jímáni, vězněni a popravováni. Barabáš zmiňovaný v Janově evangeliu byl jeden z takových buřičů. Co tedy dělat? Snad za tím byla i otázka po pravdě. Ježíš vyřeší s božskou moudrostí jak nachystanou past, tak i jejich otázku.
Žádá od tazatelů – pokušitelů – denár, peníz s obrazem císaře Augusta. Augustus – to jméno samo znamená Vznešený. Bylo tam vyryto: Caesar Augustus, božského Augusta syn. A na druhé straně obraz, jak sedí na trůnu na Olympu a napsáno tam bylo: Nejvyšší velekněz. Ježíš se ptá: “Čí je ten obraz a nápis?” Pokušitelé odpoví: “Císařův.”
Sami si tu odpoví a sami neodpoví. Sami musejí hledat dál řešení, sami ve svém srdci. Jako by jim Ježíš pověděl: “Kým je ten císař pro vás? Je-li pro vás skutečně bohem, pak je to problém, když daně platíte. Ne-li, pak je klidně plaťte. Nejste závislí na císaři. Jste svobodné děti nejvyššího Boha, a proto vám nějaký takzvaný bůžek nemůže nic vzít. Neboť kdybyste se bouřili, víte, co to znamená. Katastrofu pro váš národ. Sami jste na sebe uvalili trest, pro vaše provinění, pro vaši pýchu, pro vaši nelítostnost úpíte pod vládou okupantů. Teď nedělejte hrdiny. Plaťte, jak platíte. Jde o vás, o vás samotné. Na kterou stranu se dáte? Ke komu se přiznáváte? Komu patříte, komu vlastně sloužíte? Kdo je Caesar? Snad si říká božský, a nejvyššší velekněz, může si říkat, jak chce, je Bohu, skutečnému Bohu jen k smíchu. Je to jen člověk, nic víc a nic méně. Má šanci být Božím synem skutečně, tak se za něho modlete a buďte svobodni od politikaření a chytráctví. Buďte rovní a sami poznáte, co máte dělat.”
3. Vše je Boží
Caesar a všichni caesarové a božní králové a protagonisté zbožštěných režimů, všechny ikony všech dob, kterým se lidé klanějí a snaží se jim vlichotit – to vše jsou jen lidé. Všímáte si, jak lidé v sobě mají obrovskou potřebu něco, někoho uctívat? I kdyby ten člověk uctívaný ve zlatě seděl a zářil jako slunce, je to jen člověk. Křesťané odjakživa byli také tak trochu lidmi z jiného světa, z jiného království. Snášeli po celé své dějiny lecjaké vlády, ale nikdy nepodlehli uctívání člověka. Někdo ještě pamatuje, jak se muselo chodit za Hitlera hajlovat. Na náměstí se chodilo hajlovat! A za komunistů – ty průvody, vlajky, mávátka, transparenty, obličeje otců komunismu v nadživotní velikosti, volání slávy… I křesťané bývali v těchto průvodech a manifestacích, byli jsme tam nahnáni ze škol i z továren. Ale myslím, že nikdo z nás nepropadl nějakému amoku, aby uctíval člověka. Právě tak, myslím, nepropadnou křesťané uctívání novodobých ikon. Zpěváků, sportovců, herců. Ano, máme dát úctu, poslušnost těm, kdo stojí v čele. Vždyť přece – by neměli žádnou moc, kdyby jim ji nedal Bůh. On vše řídí, vše má v rukou, i oni jsou jím stvořeni a od něho je jim svěřena vláda. Naše UCTÍVÁNÍ patří však jen Bohu.
Proto Ježíš říká: “Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu.” Co patří člověku, to dejte člověku. Co patří Bohu, Bohu. Nikdy ne naopak! Ať si říká božský, to je jeho hloupost. Je to člověk, od Boha má post, vy mu zachovejte úctu, ale uctívat, uctívat máte jen Hospodina!
A platí to i tak: Jestliže je vše od Boha, vše Boží, a vy mu patříte, jeho uctíváte a jím se řídíte, pak se snažte především o to, abyste kolem sebe šířili Boží lásku. I k těm, co jsou nahoře, nemá cenu jim nadávat. Máte se za ně u Boha přimlouvat. A jestliže to nahoře dělají zle, jestliže se v zemi uplatňuje bezpráví, máte nekompromisně, statečně, tak jako Ježíš, pozvednout hlas. Musíte se zastat svých bližních, kteří trpí. V dnešní době je třeba se zastávat nespravedlivě vězněných ve světě, pronásledovaných pro víru či proto, že ve své zemi bojují proti útlaku a proti totalitní moci. Křesťan by se měl připojit k akcím za práva lidí, která jsou pošlapávána. Měl by stát na straně utlačovaných. Křesťan je sice člověk, jehož království je v Božím domě, ale jestliže je ještě ve světě, má tu úkol na ten Boží svět ukazovat. Tam, kde je, tam, kam ho Pán Bůh postavil.
Vše totiž patří Bohu. Amen
POSLÁNÍ: Ježíš Kristus je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření… On je nade vším a všechno v něm spočívá. (Ko 1,15.17.)
PÍSNĚ: 2, 206, 440, 162, 672.

KÁZÁNÍ POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRKEVNÍHO ROKU 26.LISTOPADU 2017  V TEPLÉ

Co je Boží, Bohu

INTROITUS: Hospodin bude trůnit jako král navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem. (Ž 29,10bn).

ČTENÍ: Jan 18,28-40

TEXT: Mk 12,13-17: (Studijní překlad):

Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: “Učiteli, víme, že jsi pravdivý a nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka, ale v pravdě učíš cestě Boží. Je dovoleno dát daň císaři, nebo ne? Máme ji dát, či nemáme?” On však znal jejich přetvářku a řekl jim: “Proč mne zkoušíte? Přineste mi denár, abych se podíval.” Oni jej přinesli a Ježíš jim řekl: “Čí je ten obraz a nápis?” Oni mu řekli: “Císařův.” Ježíš jim řekl: “Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.” Velice se nad tím divili.

OSNOVA:

1. Když ptáčka lapají…

2. Jen člověk

3. Vše je Boží

1. Když ptáčka lapají…

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. To je naše výstižné přísloví, které se hodí i na pokušitele Ježíšovy. Farizeové puntičkářsky zachovávající židovský zákon a herodiáni, lidé spíše uvolněných mravů podle vzoru krále Heroda se tu spojují, aby polapili v řeči jim protivného rabína, podivného učitele, který je laskavý k chudákům a je častuje nevybíravými slovy. Je to velmi nepříjemné, ale oni v tom svém pokrytectví musí Ježíši přiznat, že je nekompromisní, že nejedná nikdy úlisně, ale řekne vše na rovinu. Nezáleží mu na tom, že si rozhněvá předáky lidu a nezáleží mu na tom, že je označen jako přítel hříšníků, celníků, zlodějů a prostitutek. Na to se Ježíš vůbec neohlíží, jedná pravdivě, správně a spravedlivě. Tito přední mužové Judeje chtěli být chytří, mazaní, a sami se do toho zapletli. Sami přiznali, že oni jednají stranicky. Oni jednají lživě. Chtějí se líbit lidem, hledají lidskou slávu. To u Ježíše není ani trošičku. Mluví pravdu a je mu jedno, zda a koho si tím rozhněvá. Ježíš má totiž svou slávu jinde. On ji skutečně má, jeho království přece není z tohoto světa. Přišel z nebe a klaní se jen nebeskému Otci.

2. Jen člověk

Pokušitelé se ptají Ježíše na něco, co vlastně mají vyřešeno, je to jen past, do které se má Ježíš chytit. Kdyby Ježíš řekl: “Ano, jistě, daně plaťte”, rozhněval by si židy. Kdyby řekl: “Ne neplaťte daně císaři,” pak by hned byl vydán do rukou Římanů jako buřič. Jistě, celé Judsko se o to dohadovalo, zda ano, či ne. Už jen to, že v zemi byla cizí měna, denáry s obrazem božského císaře, nejvyššího velekněze – tak to tam bylo vyraženo, už to bylo pohoršlivé pro židy. Zbožněný císař a ještě vyrytý. Hned dvě přikázání se tu porušovala: Nebudeš mít jiných bohů přede mnou, přikázal Hospodin, a neuděláš si obraz ani rytinu a nebudeš to uctívat. Byli však v Judsku lidé, kteří se pokorně stavěli pod římské jho a byli tu také radikálové, kteří odpírali placení daní, bouřili se, konali partyzánské akce a byli jímáni, vězněni a popravováni. Barabáš zmiňovaný v Janově evangeliu byl jeden z takových buřičů. Co tedy dělat? Snad za tím byla i otázka po pravdě. Ježíš vyřeší s božskou moudrostí jak nachystanou past, tak i jejich otázku.

Žádá od tazatelů – pokušitelů – denár, peníz s obrazem císaře Augusta. Augustus – to jméno samo znamená Vznešený. Bylo tam vyryto: Caesar Augustus, božského Augusta syn. A na druhé straně obraz, jak sedí na trůnu na Olympu a napsáno tam bylo: Nejvyšší velekněz. Ježíš se ptá: “Čí je ten obraz a nápis?” Pokušitelé odpoví: “Císařův.”

Sami si tu odpoví a sami neodpoví. Sami musejí hledat dál řešení, sami ve svém srdci. Jako by jim Ježíš pověděl: “Kým je ten císař pro vás? Je-li pro vás skutečně bohem, pak je to problém, když daně platíte. Ne-li, pak je klidně plaťte. Nejste závislí na císaři. Jste svobodné děti nejvyššího Boha, a proto vám nějaký takzvaný bůžek nemůže nic vzít. Neboť kdybyste se bouřili, víte, co to znamená. Katastrofu pro váš národ. Sami jste na sebe uvalili trest, pro vaše provinění, pro vaši pýchu, pro vaši nelítostnost úpíte pod vládou okupantů. Teď nedělejte hrdiny. Plaťte, jak platíte. Jde o vás, o vás samotné. Na kterou stranu se dáte? Ke komu se přiznáváte? Komu patříte, komu vlastně sloužíte? Kdo je Caesar? Snad si říká božský, a nejvyššší velekněz, může si říkat, jak chce, je Bohu, skutečnému Bohu jen k smíchu. Je to jen člověk, nic víc a nic méně. Má šanci být Božím synem skutečně, tak se za něho modlete a buďte svobodni od politikaření a chytráctví. Buďte rovní a sami poznáte, co máte dělat.”

3. Vše je Boží

Caesar a všichni caesarové a božní králové a protagonisté zbožštěných režimů, všechny ikony všech dob, kterým se lidé klanějí a snaží se jim vlichotit – to vše jsou jen lidé. Všímáte si, jak lidé v sobě mají obrovskou potřebu něco, někoho uctívat? I kdyby ten člověk uctívaný ve zlatě seděl a zářil jako slunce, je to jen člověk. Křesťané odjakživa byli také tak trochu lidmi z jiného světa, z jiného království. Snášeli po celé své dějiny lecjaké vlády, ale nikdy nepodlehli uctívání člověka. Někdo ještě pamatuje, jak se muselo chodit za Hitlera hajlovat. Na náměstí se chodilo hajlovat! A za komunistů – ty průvody, vlajky, mávátka, transparenty, obličeje otců komunismu v nadživotní velikosti, volání slávy… I křesťané bývali v těchto průvodech a manifestacích, byli jsme tam nahnáni ze škol i z továren. Ale myslím, že nikdo z nás nepropadl nějakému amoku, aby uctíval člověka. Právě tak, myslím, nepropadnou křesťané uctívání novodobých ikon. Zpěváků, sportovců, herců. Ano, máme dát úctu, poslušnost těm, kdo stojí v čele. Vždyť přece – by neměli žádnou moc, kdyby jim ji nedal Bůh. On vše řídí, vše má v rukou, i oni jsou jím stvořeni a od něho je jim svěřena vláda. Naše UCTÍVÁNÍ patří však jen Bohu.

Proto Ježíš říká: “Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu.” Co patří člověku, to dejte člověku. Co patří Bohu, Bohu. Nikdy ne naopak! Ať si říká božský, to je jeho hloupost. Je to člověk, od Boha má post, vy mu zachovejte úctu, ale uctívat, uctívat máte jen Hospodina!

A platí to i tak: Jestliže je vše od Boha, vše Boží, a vy mu patříte, jeho uctíváte a jím se řídíte, pak se snažte především o to, abyste kolem sebe šířili Boží lásku. I k těm, co jsou nahoře, nemá cenu jim nadávat. Máte se za ně u Boha přimlouvat. A jestliže to nahoře dělají zle, jestliže se v zemi uplatňuje bezpráví, máte nekompromisně, statečně, tak jako Ježíš, pozvednout hlas. Musíte se zastat svých bližních, kteří trpí. V dnešní době je třeba se zastávat nespravedlivě vězněných ve světě, pronásledovaných pro víru či proto, že ve své zemi bojují proti útlaku a proti totalitní moci. Křesťan by se měl připojit k akcím za práva lidí, která jsou pošlapávána. Měl by stát na straně utlačovaných. Křesťan je sice člověk, jehož království je v Božím domě, ale jestliže je ještě ve světě, má tu úkol na ten Boží svět ukazovat. Tam, kde je, tam, kam ho Pán Bůh postavil.

Vše totiž patří Bohu. Amen

POSLÁNÍ: Ježíš Kristus je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření… On je nade vším a všechno v něm spočívá. (Ko 1,15.17.)

PÍSNĚ: 2, 206, 440, 162, 672.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.