O sboru

Tisk PDF

Na začátku našeho společenství byli lidé, kteří se po druhé světové válce vrátili z exilu v Polsku a Slezsku. Patříme do Českobratrské evangelické církve, tedy snažíme se žít život podle Božího slova – Bible. Jako sbor bychom chtěli žít v plnosti všeho, co nám Bůh nabízí. Aby úcta k Bohu byla spojena s radostí, aby zněly prosby i chvála a děkování, aby bylo místo pro rozhovory a vyznávání, poznávání Božího slova a setkání s Bohem. Zatím jsme na cestě a učíme se tomu všemu.

Sborové foto

V současné době zde slouží jáhenka Renata Šilarová. Spolu s ní řídí sbor staršovstvo.

V našich lavicích sedají mladí i staří, děti a v poslední době i batolata. V neděli se nás schází kolem 35 lidí. Zpíváme z evangelického zpěvníku i novější písně, které nás učí mládež. Po čtení oddílu z Bible následuje kázání, po němž je prostor pro společné modlitby. Po oznámeních a požehnání bohoslužby poslední písní končí. Tím ale nekončí naše setkání, ještě dlouho si máme co povídat. Každou druhou neděli nás čeká posezení u kávy a čaje doprovázené občerstvením.

Zájemci o studium Bible se scházejí každý čtvrtek na biblické hodině.
Mládeži se hodí nejvíce sobota večer. Začínáme chvalami a po svědectvích z minulého týdne a modlitbách za konkrétní věci má někdo z nás nebo pozvaný host úvahu na biblické téma. Pak se buď povídá nebo se něco hraje.
Děti mají také svá setkání. V neděli při shromáždění odcházejí před kázáním a mají svůj program (vyprávění z Bible, písničky, hry).

Jsme rádi, že sbor žije i jako rodina. V létě trávíme společnou dovolenou, jak rodiny, tak i mládež. Mládež a děti se schází ve sborovém domě i přes týden.

Po listopadu 89 přijeli za námi bratři z německého Plössbergu se zájmem navázat s námi partnerství a pomoci nám. Díky vzájemným návštěvám vznikly dlouhodobější kontakty a přátelství.
V loňském roce nás navštívila skupina lidí z holandského sboru v Diepenveen, kteří se o nás dozvěděli a chtějí nám finančně pomoci. Přes značnou vzdálenost přijeli letos znovu a zvou nás na příští prázdniny k nim do Holandska.
Značnou pomocí a povzbuzením byly pro nás i bratři a sestra z Kanady, kteří nás navštívili a přispěli na misijní práci sboru.

Všem přátelům ze zahraničí bychom rádi poděkovali za jejich přátelství a konkrétní pomoc.

V současné době se více zabýváme budoucností sborové budovy, čeká nás dodělání fasády.

Všichni jste srdečně zváni do našeho společenství:

Neděle 9:30 Společné shromáždění a dětská skupinka
Středa (první v měsíci) 18:00 Setkání staršovstva
Čtvrtek 18:00 Biblická hodina
Sobota 17:30 Alfa kurz
Download PDF