- ČCE Teplá - http://tepla.evangnet.cz -

Ze života sboru za rok 2009

Posted By Griffy On 13. 3. 2011 @ 22.13 In Aktuality, Ze života sboru | Comments Disabled

Středobodem života našeho sboru jsou především nedělní bohoslužby. V tomto roce se konaly 53x v Teplé a 7x v Toužimi za průměrné účasti 58 v Teplé a 7 v Toužimi. Večeře Páně se uskutečnila 15x , v Toužimi 7x s průměrnou účastí čtyřiceti osob v Teplé a čtyřmi osobami v Toužimi. Večeře Páně v rodině byla vysluhována 5x za účasti 3 osob.

V Toužimi se konaly bohoslužby vždy první neděli v měsíci. Bohoslužba probíhá v přátelském prostředí, s vysluhováním Večeře Páně, u bratra Brabence a sestry Švecové. Vždy všechny mile přijmou a také pohostí.

Druhým těžištěm života sboru jsou biblické hodiny. Konaly se 44x s průměrnou účastí 7 osob. Je zde příležitost zabývat se do hloubky biblickými texty, sdílet se a více se vzájemně poznat.

Děti se scházejí spolu s dospělými k bohoslužbám každou neděli v 9:30 hodin. Před kázáním nebo po vyprávění pro děti potom odcházejí do nedělní školy. Ta měla v tomto roce pouze jedno oddělení, které navštěvovaly nejmladší děti až po děti školou povinné. Děti se sešly přibližně 40x s průměrnou účastí 7 dětí. Vyučovaly je střídavě 3 maminky ze sboru. Děti se společně s učitelkami nedělní školy zabývaly Novým zákonem, a to životem Pána Ježíše – od jeho narození až po jeho slavné zmrtvýchvstání. Připomínaly si podobenství, skutky Pána Ježíše, jeho atributy. Program byl připravován podle příručky Kroky víry. K výkladu používaly učitelky nedělní školy flanelograf, obrázky k flanelografu a další názorné pomůcky. Po vyprávění si děti vybarvily a nalepily do svých sešitů tematický obrázek s veršíkem, nebo se věnovaly jiné tvořivé činnosti. Na Den matek děti přednesly pásmo básniček a písniček. O Velikonocích se zúčastnily tradičního „hledání velikonočního vajíčka“, které pro ně připravila mládež. Na Štědrý den zahrály děti vánoční pásmo „Fronta na kapra“, které bylo doplněno básničkami a písněmi.

Vedení pěveckého kroužku převzala po Vlastě Satkové sestra jáhenka Renata Šilarová. Zpěváci se sešli 27x s průměrnou účastí sedmi osob.

Modlitební shromáždění se konala 43x za účasti čtyř osob.

Staršovstvo se sešlo 7x za účasti devíti osob.

Každou středu se schází maminky s dětmi jak ze sboru, tak i z města v mateřském centru na faře. Každou první středu v měsíci se mateřské centrum přesunulo do místní knihovny, která také podporuje společná setkávání maminek s dětmi. Sešly se asi 28x s průměrnou účastí 12 osob. Počet maminek a dětí navštěvujících mateřské centrum mírně vzrostl. Do programu byl zařazen zpěv křesťanských i dalších dětských písniček, opakování říkanek a básniček, vyprávění pohádky, výtvarná činnost. Poté si mohly děti společně hrát a občerstvit se, maminky zase měly prostor ke sdílení i osobnímu svědectví. Mateřské centrum pořádalo dne 15. května již druhý ročník „Kočárkového průvodu“, kdy se připomínáme Mezinárodní den rodiny.

Mládež se scházela téměř pravidelně v sobotu večer. Jednalo se o 44 schůzek plus další mimo prostory fary za účasti 8 osob. Náplní setkání byly chvály, modlitby, vzájemné sdílení a společné duchovní programy, na jejichž přípravě se podíleli jak členové mládeže, tak zkušenější hosté i z ostatních místních církví. Mládež podnikla několikrát během roku výlety na kolech po okolí a v létě uskutečnila dovolenou s koly v Jindřichově Hradci, odkud vyrážela na výlety. Na konci července proběhla misijní akce Try and play, jednalo se již o čtvrtý ročník. Mládež se podílela i na přípravě a realizaci Evropského sejití motorkářů (EMC) na Betlémě.

Při sborovém shromáždění proběhlo oficiální rozloučení s bratrem farářem Satkem. Zároveň bylo zvoleno nové staršovstvo. Od druhé květnové neděle 2009 začala působit ve sboru sestra jáhenka Renata Šilarová. Jsme administrováni z Mariánských Lázní. Bratr farář Satke odešel po 34 letech definitivně do důchodu. Sestra Šilarová převzala štafetu ve sborové práci, a to i v navštěvování bratří a sester, zejména při příležitosti narozenin. Sestra Šilarová za třičtvrtě roku působení v Teplé navázala řadu kontaktů s lidmi ze sboru i z města. Stále zůstává ještě okolí Teplé, kde žijí členové ČCE, ale neprojevují o sbor příliš zájem. Je s nimi udržován kontakt návštěvou a prostřednictvím sborových dopisů. Postupně je aktualizována sborová kartotéka. Celkem se odstěhovalo 31 osob, 13 zemřelo a přistěhovali se dva lidé – manželé Šilarovi. K 31. 12. 2009 čítá sbor ČCE v Teplé 140 lidí, úbytek je tedy 41.

Byl vykonán 1 křest. Církevní pohřby proběhly 3.

Ve sboru proběhly rozsáhlé stavební úpravy a výhledově jsou plánovány další. Na přestavbě fary pracovalo v tomto roce 22 členů sboru. Celkem bylo odpracováno 1445 hodin. Od 7. února se začalo s přestavbou přízemí. Bourací práce byly vykonány do konce února, během března a dubna pracovali na faře zedníci a instalatéři a rekonstrukce byla dokončena během letních prázdnin.

Sestra jáhenka se pokusila vyučovat náboženství na ZŠ v Teplé. Byly přihlášeny 3 dívky, což posunulo náboženství do zájmového kroužku. Děvčata přišla 1x dvě, projevovala velké nadšení a zájem o věc, ale vícekrát již nepřišla.

I v letošním roce se uskutečnil Alianční týden modliteb s účastí 27 osob. Na Svatodušní pondělí proběhlo shromáždění netradičně na zahradě fary s pohoštěním. O sborovém odpoledni proběhla prezentace fotografií z dovolených o prázdninách. Sešlo se 24 lidí.

Na Štědrý den se sešlo 128 lidí a na Silvestra 120 lidí. Po shromáždění, které připravovala mládež (divadelní hra „Otec Martin“ a pantomima „Loutka“) následovalo pohoštění a společné rozhovory.

O prázdninách někteří členové sboru navštívili spřátelený sbor v Diepenween v Holandsku. Naši holandští přátelé ukončili dlouholetou mezisborovou spolupráci. Jsme jim vděčni za všechny poskytnuté dary.

V červenci proběhla sborová dovolená ve středisku CASD v Sázavě. Ve stejném měsíci byla na faře ubytována mládež z partnerského sboru z Gröningen.

Sbor se podílel na zprostředkování divadelního vystoupení klientů z Domova pro osoby se zdravotním postižením Mariánská v tepelské kapli. Se zařízením jsou již dlouhodobě navázány hezké přátelské vztahy.

V říjnu se konala instalace sestry jáhenky Šilarové. Sešlo se okolo 100 lidí. Jednalo se o radostnou akci díky originálnímu programu, který připravila mládež.

V době adventu se konalo vystoupení členů kraslického a okolních sborů. Jednalo se o moc pěkný Vánoční muzikál „Nebo dítě se narodilo nám“.

Download PDF

Article printed from ČCE Teplá: http://tepla.evangnet.cz

URL to article: http://tepla.evangnet.cz/?p=1146

Copyright © 2009 ČCE Teplá. All rights reserved.