Hle, člověk !


KÁZÁNÍ NA VELKÝ PÁTEK 6.DUBNA 2012 V TEPLÉ

Hle, člověk !

VSTUP: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. (Iz 50,6)

MODLITBA: Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi tak věrně snášel pohrdání a posměch žoldnéřů, nevděčnost církve a lhostejnost mocných tohoto světa. To pro nás a za nás jsi šel cestou utrpení jako tichý Beránek Boží. Tys byl ponížen pro naše viny, abychom byli my povýšeni tvým odpuštěním. Tys nám změnil soud a odsouzení v nezaslouženou milost. Za to všechno ti děkujeme. Zároveň však ti vyznáváme, že na tvé milosrdenství snadno zapomínáme a chováme se k tobě jako ti, kteří v tebe nevěří. Nebereme vážně tvá slova a tvůj příklad poslušného života. Nedovedeme tě mít vždy za nejvyšší požehnání života a nemáme radost, že o nás jako Pastýř pečuješ. Jsme i lhostejní k tvé lásce a nestojíme celým srdcem o tvé království. Prosíme, odpust nám, že své provinění proti tobě obnovujeme a rozmnožujeme. Smiluj se nad námi a vezmi nás zase do počtu svých věrných. Amen.

ČTENÍ: Jan 18, 28 – 19, 16

TEXT: Jan 19, 5: “Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: “Hle, člověk!” ”

     1. Máme to my křesťané podivného Boha. Stojí před námi zbitý do krve, zesměšněný a poplivaný. Dnes, o Velkém pátku, si křesťanstvo po celém světě připomíná, že jeho Bůh trpěl, že se mu posmívali, že byl umučen a zemřel v bezmoci.
     Tato skutečnost je pro mnohé lidi nepřijatelná. Chtějí mít boha mocného.
     Vidíme Ježíše zničeného a potupeného a vzpomínáme na slova proroka Izaiáše, která zazněla při vstupu: “Nastavuje záda těm, kteří ho bijí a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývá svou tvář před potupami a popliváním.”

     2. Pilát v Janově evangeliu je nám sympatičtější než židé, kteří si žádají Ježíšovu smrt. Pilát se snaží Ježíše nějak zachránit. Dává jej zbičovat. Bičování byla velice krutá záležitost. Římské řemeny rozsekaly odsouzencova záda do krve. Vojáci pro posměch oblékli ztýraného Ježíše do purpurového pláště – to byl znak vladařů – a nasadili mu na hlavu trnovou korunu: “Prohlašoval o sobě, že je židovský král, tak ho tak vystrojíme, ať máme nějakou legraci!” Pilát vyvádí ztýraného Božího Syna před oči zástupu. Snad proto, aby mu ukázal, že to není žádná nadpřirozená bytost. Možná, že zprvu tak uvažoval. “Třeba je to nějaký bůh v lidské podobě!” Kdyby to však byl bůh, sotva by se nechal zbičovat a zesměšnit. Proto říká lidem: “Hle, člověk! Je to jen člověk! Ubožák, blázen, snílek!”
     Dav se však obměkčit nedá. Volá: “Ukřižuj, ukřižuj!”
     V tom Pilátově výroku – “Hle, člověk!” – se však skrývá prorocká výpověď o Pánu Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je ten pravý člověk. Člověk podle Božího srdce. Poslušný až na smrt, nevinný, dokonalý.

     3. Co to znamená být dokonalý před Bohem? Současná reklama nás opětovaně klame o lidské dokonalosti. Proto si mnozí myslí, že být dokonalý znamená být krásný, zdravý, úspěšný, bohatý.
     Velký pátek nám však ukazuje jinam: Dokonalý člověk je ten, kdo poslouchá Boha. Kdo miluje a umí žít pro druhé lidi. Kdo je prost sobectví, svévole, kdo nemyslí na sebe, ale na druhé. Kdo se za ně dokáže i obětovat. Takový dokonalý člověk byl jen a jedině Ježíš. Dokonalé lidství se uskutečnilo v Něm, protože žil pro své bližní.
     Mnoha lidem vrtá hlavou, proč vlastně musel Ježíš zemřít mučednickou smrtí. Jak mohl být Bůh tak krutý a nechat svého syna zemřít.
     Bůh to dopustil proto, že lidský hřích je tak krutý, tak hrozný. Hřích plodí smrt, hloubí propast mezi člověkem a Bohem. Ježíš vytrpěl hroznou smrt, aby tuto propast překlenul, abychom mohli k Bohu, abychom byli vysvobozeni z hříchu a abychom mohli žít jako lidé, jako žil On sám.
     Pilátovo: “Hle, člověk!” , nám ukazuje bez jakéhokoliv přikrašlování, co to znamená a co to stojí žít tak, jako žil náš Pán. Že to znamená sebezapření, posměch a utrpení. Je to však jediná, krásná, pravá a smysluplná a radostná životní cesta, která vede až do nebe. Je to jediný životní styl, který nám zaručuje opravdovou svobodu, ryzost a životní výhru na celé čáře.

     4. Toužíme po ryzím životě, věřím, že všichni chceme jít touto cestou. Snad se nám zdá, že v životě pro Krista nic velkého neuděláme. On po nás však nežádá nějaké hrdinské činy, které by každý obdivoval. Jeho následovníky máme být tam, kde právě jsme. S takovými možnostmi, které právě teď máme. První věcí, kterou máme začít, je naše vlastní srdce. Není v něm pýcha? Neláska? Neodpuštění? Nedokážeme-li být věrni v mále, tedy v těch prostých lidských vztazích, nejsme pro Pána Boha použitelní pro velké věci. A přitom svět čeká na naše svědectví. Na naši oběť. Na naši lásku. Na naše zobrazování Krista ve svých životech.
     Pán Ježíš Kristus, který “snášel trestání pro náš pokoj, jehož Bůh postihl pro nepravost nás všech, který byl raněn pro naši nevěrnost, ” On nám dá sílu, abychom odpustili, abychom milovali, abychom žili pro druhé, abychom se pro ně obětovali.
     Hle, člověk! Hle, pravý člověk a pravý Bůh, přichází dnes k nám, abychom se stali pravými lidmi a Božími syny a dcerami.

     MODLEME SE: Otče nebeský, skláníme se před tebou a chceme se přimlouvat za všechny zbité, umučené a posmívané. Myslíme ny ty, kdo nemají střechu nad hlavou, na ty, kdo jsou na útěku, na ty, kdo prožívají strach a nejistotu. Myslíme na všechny osamělé, staré, nemocné a umírající.
     Prosíme za církev, aby uměla být ku pomoci všem potřebným. Prosíme za církev, aby uměla potěšovat a podpírat, aby ztělesňovala tebe, Pane Ježíši Kriste, na této zemi tak, aby tě mohli lidé poznávat ve všech tvých dětech.
     Prosíme Tě za náš sbor. Prosíme, utvoř si z nás opravdovou rodinu a daruj nám svého svatého Ducha, aby i z tohoto místa vycházela zář tvé lásky. Otče náš…

POSLÁNÍ: Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli, a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.(2. Kor.5, 14-15).

POŽEHNÁNÍ: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

PÍSNĚ: 42, 321, 329, 326, 308 v.1.a 8.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.