Boží výchova


KÁZÁNÍ NEDĚLE PŘEDPOSTNÍ – “ESTOMIHI”, 10.ÚNORA 2013 V TEPLÉ

Boží výchova

INTROIT: Hospodine, Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. (Ž 119, 129n)

ČTENÍ: Gn 32,23-33; (Lk 14,25-33)

TEXT: Žd 12,4-11: Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. A copak jste zapomněli na napomenutí, které k vám promlouvá jako k synům: “Synové moji, neznevažujte výchovu(kárání, trestání, vyučování, ukázňování) Pána, a neztrácejte odvahu (neochabujte) kvůli jeho kárání (trestání, usvědčování). Koho totiž Pán miluje, vychovává (trestá), mrská(bičuje, trápí) každého, koho přijímá za syna. Jestliže trpíte výchovu, Bůh se vám odevzdává (dosl. přináší, Kral. podává) jako synům. Byl by to syn, kdyby ho otec nevychovával(netrestal)? Jestliže jste bez výchovy (trestání), na které berou účast všichni, zdali nejste nemanželští? Dále: tělesné otce jsme měli jako vychovatele a respektovali jsme je. Tím více se máme podřizovat (poslouchat) Otci duchů a budeme žít. Tito nás totiž vychovávali pro málo dnů podle svého mínění, ale On nám pomáhá (přispívá, prospívá) k obdržení podílu na jeho svatosti. Každá výchova (trestání) v tomto okamžiku se nezdá radostná, ale smutná(rmutná), později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kteří v ní byli pocvičeni(vycvičeni).

OSNOVA:
1. Taťka ?
2. Protivník ?
3. Otec duchů !

     1. TAŤKA ?
     O co jde v epištole židům? O vytrvalost ve víře. O vytrvalost ve víře, i když nic nevycházelo. I když Pán neuzdravoval a nezachraňoval a neochraňoval před pronásledováním a před ztrátou majetku. I když přicházely pochybnosti a utrpení a členové sboru se tím museli prodírat den za dnem, den za dnem. A ještě i mnozí z nich zahynuli. A ještě mnozí i odpadli! To znamenalo i jakousi ztrátu prestiže, ostudu, posměch ze strany nevěřících. Lidé si na křesťany mohli ukazovat prstem: “Vidíte, kam je zavedla ta jejich víra? Co dělá ten jejich Ježíš?” A nejhorší bylo, že si to začali říkat oni sami!
     Je to skutečně tak, že Pán Bůh svým milovaným dětem splní každé přání? Hezké počasí, nové boty, vyjdeš s penězi, uděláš zkoušku, ihned se uzdravíš z chřipky apod.? Každý zralejší křesťan ví, že Pán Bůh není automat na šťastný a bezbolestný život. Že Pán Bůh není žádný dobromyslný “taťka”, který svým dětem koupí bonbóny, kdykoliv se jim zachce.

     2. PROTIVNÍK ?
     Četli jsme příběh o Jákobovi u potoka Jabok. V tom protivníkovi, se kterým se Jákob potýká, můžeme vidět Boha. Vidíme souvislost toho příběhu s tím, co nám říká autor dopisu Židům. Jákob po zápasu kulhal.  Byl potrápen, pocvičen zápasem, aby už vždycky věděl, že nemusí za svá práva bojovat žádnou lstí. Že za něho bojuje Pán Bůh sám. Že pravda a láska jsou silnější zbraně než úskok a lež. Vyšel z boje zraněn a přece silnější než kdy jindy.
     Jednu dobu se mezi křestany stalo módou děkovat za zkoušky v modlitbách. Stalo se jakýmsi klišé říkat: “A Pane Bože, děkuju ti za všechny zkoušky.” Jenomže, jakmile se z něčeho stane klišé, tak to už není opravdové. Když zkouška opravdu přišla, tak se ten člověk, který to nezapomněl vždycky takhle říkat, dovedl pořádně vztekat.
     Ono však nejde ani o to, abychom se nikdy nevztekali. Abychom se snad radovali, když nás něco hrozně bolí, když je nám špatně. To asi nikdo z nás nedokáže a Pán Bůh to po nás ani nechce. Když je nám špatně, tak je nám prostě špatně. A Pán Bůh ví, že je nám špatně. A i když v tu chvíli bychom třeba raději ani nebyli, přece je nejdůležitější to, abychom se přes to, že je nám špatně, drželi Boha zuby nehty, i když se šklebíme, protože je nám zkrátka špatně. Nikdo po nás nechce, abychom se šťastně smáli, protože je nám sice špatně, ale jsme přece spaseni.
     To by za chvíli vedlo k tak hluboké frustraci a k pocitu, že nás Bůh zradil, že bychom byli ve skutečném nebezpečí ztráty víry, před kterou varoval autor listu Židům. O tuto ztrátu víry tam především šlo, to bylo ono “do krve vzepření se proti hříchu.”
     Bůh se nám tedy může stát jakoby protivníkem, aby vyzkoušel jakost naší víry. A On ji vyzkouší, na to můžeme vzít jed. Každý z nás si musí spočítat náklady, než se pustí po cestě s Ním. Cesta s Bohem je jedinečná, dobrodružná a úžasná a je to cesta pravá, ale náročná. Je to podobné, jako kdybychom se vydali na výstup do Himalájí. Za to, co zažijeme a uvidíme, musíme zaplatit námahou a obtížemi cesty. Jestliže jsme se zaslíbili Bohu a chceme jít cestou světla, On nás bude zbavovat všeho temného. V tom tkví tajemství všeho jeho trestání či spíše výchovy nebo ještě lépe: Cvičení či školy. Anebo nejlépe: Cesty vzhůru.

     3. OTEC DUCHŮ !
     Kdo je tedy Bůh? Pisatel listu doslova říká: Je to Otec duchů. Otec otců. Otec všeho živého. Stvořitel nebe i země, Vládce všehomíra, ten, který dáva dech i Ducha svatého. Jemu se máme podřizovat a přijímat vše, co k nám přichází. Nereptat. Ne křečovitě děkovat za zkoušky, ale chápat, že vše, co vchází do našeho života, nám má posloužit k tomu, abychom byli blíže Bohu. Abychom mu byli podobnější. Abychom byli pokornější, abychom lépe chápali druhé, abychom byli klidnější ve své mysli. Abychom dovedli lépe krotit vlastní zlost a závist. Abychom byl méně závislí na věcech tohoto světa. Abychom byli laskavější k lidem. Abychom byl plní Ducha svatého. Abychom měli lepší spojení s Bohem. Abychom vůbec na Pána Boha nezapomněli ve vlastním štěstí. Však to nakonec každý z nás ví, proč. Vždyť kdo hledá, nálézá.
     To je ono “ovoce spravedlnosti a pokoje”, které nalézají ti, kteří se nechají pokorně pocvičit v Boží škole. Kteří se vydali po té Boží cestě vzhůru s Bohem za Bohem.

     MODLEME SE: Prosíme Tě, Otče, Bože, veď nás dál po té cestě vzhůru za tebou, i když padáme, i když se vzpíráme, i když utíkáme a bojíme se a máme závrati. Prosíme, Ty, který nás nevýslovně miluješ, a chceš nás mít všechny kolem sebe, doveď nás až k sobě. Amen.

POSLÁNÍ: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, nestav se na odpor jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. (Př3,11.12.)

PÍSNĚ: 119-XXII, 607, 440, 572, 685

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.