Boží důkaz (Kornelius Novak)


jesus_family_bible

Když Ježíš několikrát předpověděl svou smrt na kříži, nepochopili učedníci, o co jde. Neporozuměli Písmu svatému, ve kterém Bůh předpověděl zástupnou Kristovu oběť na kříži. Když k tomu došlo, učedníci se rozprchli, protože měli strach ze smrti a neměli ponětí o vzkříšení a věčném životě. Náboženští znalci tehdejší doby požadovali,   aby   Ježíš   sestoupil z kříže, pak že v něho uvěří. Také oni nerozuměli svatým Písmům. Chtěli věřit v Boha, který dokáže svoji moc tím, že vybuduje celosvětovou říší, udeří na Římany a zničí je. Ale Boha, který z lásky zemřel za naše hříchy, nechtěli. Protože neměli pravé poznání Písma, nepoznali Boha, který se ve svém Slově zjevuje a uskutečňuje svá prorocká zaslíbení.

Poté, co byl Ježíš popraven, vstal třetího dne z mrtvých, jak to předpověděl. Ne, On neuspořádal žádnou velkolepou show vzkříšení! Bůh se nám lidem nemusí dokazovat tak, jak mi to požadujeme! Bůh se dokazuje jiným způsobem, který je mnohem lepší. Ježíš vysvětlil učedníkům Písmo tak, že pochopili jasně a zřetelně, že Jeho smrt i vzkříšení bylo již dávno předpovězeno proroky (Lukáš 24,40 a dále)! Zde je Boží důkaz! Všechno, co Bůh do detailů předpověděl, se splnilo! Stalo se to jednou pro vždy.

jesus_family

Existence proroctví, která se naplňují, je důkazem, že Bůh je za těmito proroctvími, že stojí za svým slovem, dodržuje své slovo, že své slovo uskutečňuje  Bůh je tím slovem! Kdo rozumí Písmu svatému, ten rozumí Bohu!  Proto dal Ježíš pochopení učedníkům pro svatá Písma!

Bible je aktuálnější než denní tisk,  Boží zaslíbení se naplňují také dnes! Každý, kdo zná svatá Písma a k tomu denní tisk, ten již nepotřebuje žádný důkaz, že Bůh je živým Bohem, který se zjevil v Ježíši Kristu.

Chtěl bych vás povzbudit ke studiu Božího slova a poznání Boží vůle pro svět. Bůh Ti vše objasní, jen když o to budeš stát a budeš odhodlaný porozumět Písmu svatému. Satan chce zabránit, abys Písmu porozuměl! Možná se při čtení Písma setkáš s věcmi, které ti budou zpočátku cizí, kterým hned neporozumíš a nebudeš vědět, co  s nimi. Učedníci zprvu také nechápali význam Kristovy smrti. Ale když   se vzkříšený Ježíš setkal s učedníky, teprve potom pochopili smysl Písma. A to je dodnes to nejdůležitější, co člověk smí poznat! Je to také boj, protože  se  probouzí tvé svědomí, protože tě Boží slovo vyzývá k posvěcenému životu, k životu, skrze který má proudit Duch Boží a požehnání, bez ohledu na tvůj věk a na to, co dosud určovalo tvůj život. Bůh chce učinit všechno novým. Vezmi znovu Bibli do ruky! Stojí to za to!  Nech si vysvětlil Boží slovo. Pros Boha, aby ti dal pochopit Jeho Slovo! I my  potřebujeme  dnes  pochopit  Boží slovo. Nemáš ani zdání, co Bůh může ve tvém životě udělat, když Jeho Slovu porozumíš a uvěříš mu! Přeji ti plnost Božího požehnání při čtení Bible a doufám, že se brzy uvidíme.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.