Bohoslužba a práce


KÁZÁNÍ NA NOVÝ ROK 2015 V TEPLÉ

BOHOSLUŽBA A PRÁCE
INTROITUS: Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, který doufá v tebe! (Ž 84,13)
ČTENÍ: Ko 3,1-17
TEXT: Ko 3,16-17: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
OSNOVA:
1. Bohoslužba – komunikace
2. Práce – komunikace
1. Bohoslužba – komunikace
Nastal nám občanský nový rok a my se tu scházíme k bohoslužbám. V některých sborech již na Nový rok bohoslužby zrušili, neboť vlastně nejsou církevním svátkem. Můj tatínek vždycky říkal, že nesmíme vynechat příležitost se scházet, i když to zrovna není o církevních svátcích. Dnes je spíše tendence lidi příliš nezatěžovat. Mají toho přece v pracovních dnech dost a dost a jsou rádi, mohou-li trochu pobýt doma, s rodinou. To je jistě také pravda a prosme v tom o moudrost, abychom to dělali v souladu s Boží vůlí.
Že se však na Nový rok můžeme sejít jako Kristův sbor, vidím jako dobré. Text z dopisu Koloským nás nabádá k tomu, abychom nezapomínali na bohoslužbu. Bohoslužba není naše služba Bohu, nýbrž služba Boha nám, lidem. Proto je nesmyslné, když někdo tvrdí, že on na bohoslužby chodit nemusí, že se modlí svojí prací apod.
Bohoslužba je služba Boha nám, lidem. Nechme se vést textem pisatelovým a povězme si, co vše při bohoslužbě od Boha dostáváme:
a) Na prvním místě zmiňuje pisatel Boží slovo. Má v nás přebývat v celém svém bohatství! To je skoro nemožný požadavek, protože ten, kdo poctivě čítá svoji bibli, vidí, že nemůže všemu rozumět.
Máme biblické hodiny, abychom rozuměli o něco víc, ale celé Boží slovo nemůžeme nikdy pojmout. Snad bychom tomu mohli rozumět tak, že Pán Bůh nám dává porozumět svému slovu právě tak, jak to potřebujeme právě teď. A také že Boží slovo máme znát, aby v nás pevně sedělo, protože víme, že Boží slovo je ostré jako meč a ukazuje, co je pravda a co je lež. Velice potřebujeme znát Boží slovo, abychom nebyli oklamáni mocnostmi zla, které se na nás odevšad valí. A také že více lidí vidí více, a proto, jak to čteme, máme se navzájem učit a napomínat. To asi neznamená, že máme v sobě navzájem dloubat a vyčítat si hříchy, nýbrž máme se Božím slovem obírat i při svých rozhovorech. Nemáme prázdně tlachat, ale máme využívat čas, který společně můžeme trávit, k tomu, abychom hovořili o Božích věcech a společně hledali Boží vůli.
V Kristu jsou uloženy všechny poklady moudrosti a poznání. (Ko2,3). Naše komunikace ve sboru se má dít “v Kristu”, to jest – všichni Krista potřebujeme, všichni žijeme z jeho milosti a potřebujeme se navzájem, protože každý z nás má od Krista nějaký dar. Máme se navzájem obohacovat, obdarovávat a takovým způsobem nabádat k dobrému, vést Kristu blíž.
b) A společně máme pak Pána Boha chválit. Žalmy, chválami a zpěvem, jak nám dává Duch. Společný zpěv je velkým Božím darem. Dnes lidé zpívají čím dál méně. Važme si toho daru. Využívejme ho i při svých domácích pobožnostech. Není lepšího léku na všechny chmury než zpěv, a to zejména zpěv duchovních písní. Ať je to chorál nebo song, jen když oslavuje Boha. Zpívat Bohu je léčivé a Pán Bůh má zalíbení ve chvalách svého lidu. Zpívání je Boží dar. Máme Pánu zpívat upřímně, rádi, v pravé víře.
2. Práce – komunikace
Bohoslužba má dopad do našeho všedního života. Zase nastanou všední dny se svou prací a denními povinnostmi. Buď Bohu chvála,že křesťan neodkládá své chození s Bohem, jakmile nastane všední den, jako když si člověk po plesu svlékne krásné šaty. Záře naší bohoslužby, tedy služby Boha nám, lidem, jde s námi, i když pracujeme v továrně, i když rozmlouváme s našimi kolegy, když jedeme vlakem, sedíme ve škole, nakupujeme nebo řídíme auto. To je naše sláva a radost. A neměli bychom tuto radost, kdybychom se na bohoslužby vykašlali! Jak prázdné je to, když podlehneme svému pohodlí a místo abychom šli do shromáždění, tak zůstaneme doma u telky! Znáte to také, viďte? Shromáždění, společenství svatých, společenství s Kristem Pánem nám dává křídla. A pak ani náš všední den, práce s jejími úskalími a stresy nemusí být hrůzou, nýbrž může se stát naším polem, kde můžeme rozsévat malá zrníčka té krásy, kterou jsme směli načerpat ve společenství sboru.
“Cokoli mluvíte nebo činíte, dělejte ve jménu Pána Ježíše”: Jméno znamená celou bytost Ježíšovu. Dalo by se dokonce říci, že my sami jsme částečkami Krista Pána mezi lidmi. Jsme jeho vyslanci. Máme mu dělat čest a ne ostudu. To můžeme činit pouze tahdy, máme-li s Ním vztah. Jsme-li ve spojení s Ním. Udržujme ho! Vztah s Pánem udržujeme účastí na bohoslužbách i vlastní bohoslužbou domácí. Každý den máme začínat v Jeho jménu – každý den uzobněme aspoň trochu z Božího slova a zůstaňme v kontaktu s Bohem v modlitbě. A nezapomínejme ani na ten výše zmíněný zpěv.
Kniha “Babička” Boženy Němcové je sice plná pověr, ale velký dojem už kdysi na mne udělal popis babiččina adventu. Babička od samého rána si prozpěvovala při práci adventní písně. Přála bych si umět naše písně ze zpěvníku zpaměti, abych si je mohla směle prozpěvovat třeba při vaření!
A doporučení pisatelovo Koloským končí opět pobídkou k děkování: Každý den děkujme. Ne stížnosti, ne nářky, ne skuhrání, ale díky a sčítání darů je to, co nám dodá sílu, učiní nás radostnými a mnohé stíny i nemoci se dají na útěk! Každý den nezapoměňme Pánu za všechno děkovat. A kéž tak vděčně promlouvají i naše ústa přede všemi lidmi. Ne v nějakém pokrytectví, ale tak, jak to říká náš Pán: “To ústa mluví, čím srdce přetéká.” (Mt 12,34). Tak ať přetékáme vděčností, ať přetékáme Kristem, naším Pánem – i v celém novém roce. Amen.
POSLÁNÍ:  Pán Ježíš říká:  ”Kdo  zůstává  ve mně  a já v něm,  ten přináší mnohé ovoce. (J 15,5)
PÍSNĚ: 84, 215, 610, 530, 532.

KÁZÁNÍ NA NOVÝ ROK 2015 V TEPLÉ

Bohoslužba a práce

INTROITUS: Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, který doufá v tebe! (Ž 84,13)

ČTENÍ: Ko 3,1-17

TEXT: Ko 3,16-17: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

OSNOVA:

1. Bohoslužba – komunikace

2. Práce – komunikace

1. Bohoslužba – komunikace

Nastal nám občanský nový rok a my se tu scházíme k bohoslužbám. V některých sborech již na Nový rok bohoslužby zrušili, neboť vlastně nejsou církevním svátkem. Můj tatínek vždycky říkal, že nesmíme vynechat příležitost se scházet, i když to zrovna není o církevních svátcích. Dnes je spíše tendence lidi příliš nezatěžovat. Mají toho přece v pracovních dnech dost a dost a jsou rádi, mohou-li trochu pobýt doma, s rodinou. To je jistě také pravda a prosme v tom o moudrost, abychom to dělali v souladu s Boží vůlí.

Že se však na Nový rok můžeme sejít jako Kristův sbor, vidím jako dobré. Text z dopisu Koloským nás nabádá k tomu, abychom nezapomínali na bohoslužbu. Bohoslužba není naše služba Bohu, nýbrž služba Boha nám, lidem. Proto je nesmyslné, když někdo tvrdí, že on na bohoslužby chodit nemusí, že se modlí svojí prací apod.

Bohoslužba je služba Boha nám, lidem. Nechme se vést textem pisatelovým a povězme si, co vše při bohoslužbě od Boha dostáváme:

a) Na prvním místě zmiňuje pisatel Boží slovo. Má v nás přebývat v celém svém bohatství! To je skoro nemožný požadavek, protože ten, kdo poctivě čítá svoji bibli, vidí, že nemůže všemu rozumět.

Máme biblické hodiny, abychom rozuměli o něco víc, ale celé Boží slovo nemůžeme nikdy pojmout. Snad bychom tomu mohli rozumět tak, že Pán Bůh nám dává porozumět svému slovu právě tak, jak to potřebujeme právě teď. A také že Boží slovo máme znát, aby v nás pevně sedělo, protože víme, že Boží slovo je ostré jako meč a ukazuje, co je pravda a co je lež. Velice potřebujeme znát Boží slovo, abychom nebyli oklamáni mocnostmi zla, které se na nás odevšad valí. A také že více lidí vidí více, a proto, jak to čteme, máme se navzájem učit a napomínat. To asi neznamená, že máme v sobě navzájem dloubat a vyčítat si hříchy, nýbrž máme se Božím slovem obírat i při svých rozhovorech. Nemáme prázdně tlachat, ale máme využívat čas, který společně můžeme trávit, k tomu, abychom hovořili o Božích věcech a společně hledali Boží vůli.

V Kristu jsou uloženy všechny poklady moudrosti a poznání. (Ko2,3). Naše komunikace ve sboru se má dít “v Kristu”, to jest – všichni Krista potřebujeme, všichni žijeme z jeho milosti a potřebujeme se navzájem, protože každý z nás má od Krista nějaký dar. Máme se navzájem obohacovat, obdarovávat a takovým způsobem nabádat k dobrému, vést Kristu blíž.

b) A společně máme pak Pána Boha chválit. Žalmy, chválami a zpěvem, jak nám dává Duch. Společný zpěv je velkým Božím darem. Dnes lidé zpívají čím dál méně. Važme si toho daru. Využívejme ho i při svých domácích pobožnostech. Není lepšího léku na všechny chmury než zpěv, a to zejména zpěv duchovních písní. Ať je to chorál nebo song, jen když oslavuje Boha. Zpívat Bohu je léčivé a Pán Bůh má zalíbení ve chvalách svého lidu. Zpívání je Boží dar. Máme Pánu zpívat upřímně, rádi, v pravé víře.

2. Práce – komunikace

Bohoslužba má dopad do našeho všedního života. Zase nastanou všední dny se svou prací a denními povinnostmi. Buď Bohu chvála,že křesťan neodkládá své chození s Bohem, jakmile nastane všední den, jako když si člověk po plesu svlékne krásné šaty. Záře naší bohoslužby, tedy služby Boha nám, lidem, jde s námi, i když pracujeme v továrně, i když rozmlouváme s našimi kolegy, když jedeme vlakem, sedíme ve škole, nakupujeme nebo řídíme auto. To je naše sláva a radost. A neměli bychom tuto radost, kdybychom se na bohoslužby vykašlali! Jak prázdné je to, když podlehneme svému pohodlí a místo abychom šli do shromáždění, tak zůstaneme doma u telky! Znáte to také, viďte? Shromáždění, společenství svatých, společenství s Kristem Pánem nám dává křídla. A pak ani náš všední den, práce s jejími úskalími a stresy nemusí být hrůzou, nýbrž může se stát naším polem, kde můžeme rozsévat malá zrníčka té krásy, kterou jsme směli načerpat ve společenství sboru.

“Cokoli mluvíte nebo činíte, dělejte ve jménu Pána Ježíše”: Jméno znamená celou bytost Ježíšovu. Dalo by se dokonce říci, že my sami jsme částečkami Krista Pána mezi lidmi. Jsme jeho vyslanci. Máme mu dělat čest a ne ostudu. To můžeme činit pouze tahdy, máme-li s Ním vztah. Jsme-li ve spojení s Ním. Udržujme ho! Vztah s Pánem udržujeme účastí na bohoslužbách i vlastní bohoslužbou domácí. Každý den máme začínat v Jeho jménu – každý den uzobněme aspoň trochu z Božího slova a zůstaňme v kontaktu s Bohem v modlitbě. A nezapomínejme ani na ten výše zmíněný zpěv.

Kniha “Babička” Boženy Němcové je sice plná pověr, ale velký dojem už kdysi na mne udělal popis babiččina adventu. Babička od samého rána si prozpěvovala při práci adventní písně. Přála bych si umět naše písně ze zpěvníku zpaměti, abych si je mohla směle prozpěvovat třeba při vaření!

A doporučení pisatelovo Koloským končí opět pobídkou k děkování: Každý den děkujme. Ne stížnosti, ne nářky, ne skuhrání, ale díky a sčítání darů je to, co nám dodá sílu, učiní nás radostnými a mnohé stíny i nemoci se dají na útěk! Každý den nezapoměňme Pánu za všechno děkovat. A kéž tak vděčně promlouvají i naše ústa přede všemi lidmi. Ne v nějakém pokrytectví, ale tak, jak to říká náš Pán: “To ústa mluví, čím srdce přetéká.” (Mt 12,34). Tak ať přetékáme vděčností, ať přetékáme Kristem, naším Pánem – i v celém novém roce. Amen.

POSLÁNÍ:  Pán Ježíš říká:  ”Kdo  zůstává  ve mně  a já v něm,  ten přináší mnohé ovoce. (J 15,5)

PÍSNĚ: 84, 215, 610, 530, 532.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.