Boží Království


KÁZÁNÍ NEDĚLE ČTVRTÉ PO SVATÉ TROJICI 28.ČERVNA 2015 V TEPLÉ

Boží Království
INTROITUS: Pán Ježíš pověděl: “Království Boží je mezi vámi.” (Lk 19,21b)
ČTENÍ: Lk 11,14-23
TEXT: Lk 11,2a: “Posvěť se jméno tvé, přijď Království tvé.”
OSNOVA:
1. Úvod: Boží Království
2. Posvěť se Jméno tvé
3. Přijď Království tvé
1. Úvod: Boží Království
“Tohle je moje království”, řekneme někomu, komu ukazujeme například svůj pokoj nebo pracovnu. Oblast, která je naše, kde neomezeně vládneme, nikdo nemá právo nám tam lézt. Oblast, místečko, které nese stopy jen naše.
Tak bychom mohli definovat i Království Boží. Oblast Boha. Jenže si to nemůžeme představovat hmotně, nýbrž jedná se o duchovní teritorium. Snad bychom si to mohli přiblížit tím, že my sami můžeme duchovně lavírovat mezi láskou a nenávistí. Jsme-li v lásce, jsme v oblasti Boha. Podléháme-li nenávisti, jsme v oblasti ďáblově.
Příběh o vyhnání démona němoty ukazuje, jak oblast Boží má vrch nad oblastí ďábovou. Anebo – jak Bůh vítězí nad zlem.
Neboť Boží Království – to je Boží vláda, to je Bůh přítomný a jednající. Bůh vítězící. Pán Ježíš mluví velmi často o Božím Království. Je to vlastně opis pro Boha samého. Pro jeho svrchovanou vládu nade vším. Pro jeho vítězství a spravedlnost, která se prosadí, i kdyby celé pluky démonů předváděly svoji moc. Bůh je vládce, Bůh je vítěz, Bůh má poslední slovo. A že zvítězí, o tom není pochyb. Všechny činy Božího Syna Ježíše ukazují, že toto Boží Království,Bůh vševládný a mocný přichází na pomoc lidem, vítězí tam, kde se mu lidé otevírají a před ním se sklánějí. Vítězství lásky nad zlem ukazuje Ježíš. Už to přišlo, už se to děje, ale Pán Ježíš nás učí modlit se, aby se to dokonalo, aby Boží vláda byla brzy zjevná všem.
Obě prosby – posvěť se jméno tvé i přijď Království tvé – znamenají právě toto: Přijď Bože, přijď ve své moci a vše si už podmaň.
2. Posvěť se Jméno tvé
Víme, že jméno je zase opis pro bytost, která to jméno nese. Proto můžeme říci: “Ať je všem zřejmé, že Ty, Bože jsi a jaký jsi. Osviť lidi svým světlem. Ať nám všem svitne. Ať už nemáme zastřený zrak a rozum a neuctíváme nic jiného kromě tebe, Bože. Kéž ožiješ pro všechny lidi. Ať se rozptýlí všechny temnoty, abys byl zřejmý všem. Vždyť to je jediná cesta spásy pro všechny.”
Jaké je jméno Boží? Bůh není jméno a nemá jméno. Nezjevil ho nikomu. Znát jméno boha v pohanství bylo důležité, protože si ho člověk mohl přivolat, kdy chtěl. Bůh je slovo odvozené od slova bohatý. Ten, který je bohatý, kterému patří vše a vše je od něho. Bůh nezjevil lidem své jméno. A přece máme Jméno nad každé jméno, a to je Ježíš, což znamená: Bůh je spása. Záchrana. Ježíš je to Jméno, které my smíme vzývat, které nám zprostředkovává Boží přítomnost. Kéž jméno Ježíš osvítí srdce lidí, aby poznali, že všechna záchrana člověka, všechen život a radost a pokoj a štěstí leží v tomto jménu: Ježíš.
3. Přijď Království tvé
A to je vlastně ono Boží Království, které se zjevilo a které přišlo a o kterém Pán Ježíš říká: Království Boží je mezi vámi. Když on přišel na zem, přišlo Boží Království. Vlomila se do světa Boží vláda. Vláda jeho lásky, záchrany, pomoci, pokoje, naděje, života v tom pravém smyslu slova.
Voláme: “Přijď tvé Království, Bože! Ať je tu záchrana pro všechny! Ať se všechno již napraví!”
Bůh vešel v Kristu do světa. Jasně ukázal svůj charakter a své záměry s lidmi. Mohl přijít jako ten, kdo smete tu neposlušnou chásku. Mohl nás rozdrtit jako mravence. On ale přišel nejen s rukou ku pomoci, On se přímo obětoval. On, Bůh, se snížil, On ukázal, v čem spočívá život a jeho naděje: Ne v násilném panování, v donucovacích praktikách a výhrůžkách. Ježíš byl pokorný až na smrt. Mohl panovat, mohl donucovat, mohl vyhrožovat, mohl nám zkroutit ruce a mučit nás, až bychom uznali jeho vládu a moc. Nic takového On nepoužívá. To není jeho Království. Takové praktiky používají pozemští králové a hrůzovlády pozemské. Taková strašná království však to již mají spočítáno. Jen do času mohou mučit lidi a sát z nich krev. Tak to bylo vždy a bude.
Kde je panství ďábla, tam je s tím konec, tam je to už prohrané, zborcené, tam to dopadá zle, tam je zánik, tam je trest. Ani ty nynější hrůzovlády nemají neomezenou moc. Mají ji jen dotud, dokud to Pán Bůh dovolí.
Bůh přichází v Kristu do světa ne s hrůzovládou, ale s láskyplnou obětí. Ne jako mocný, ale jako bezmocný. Jen obětí roste nový život, jen ta přináší záchranu všem.
A pokud jsme na zemi a dokud nepřijde Boží Království ve zjevné moci v druhém Kristově příchodu, i my jako následovníci Pána můžeme uplatňovat jeho Království jen v lásce a oběti. I když nám Pán dává i ochutnávat svoji moc a vidíme, jak maří ďáblovy skutky, ve světě, který je ještě pod vládou zlého, budeme vždy jako ti, kdo jsou přehlíženi a posmíváni.
A protože první křesťané dobře věděli, co je to stojí následovat Krista, vyhlížejí mnohem více než my dnes konečné narovnání všeho. Vyhlížejí úpěnlivě a volají k Bohu: “Přijď tvé království!”
Je tu, Boží Království, je mezi námi, kteří v něho věříme. Jsme občany Božího Království, protože patříme Kristu. Patříme svému Králi – Kristu. Jeho posloucháme. My jsme se odevzdali tomuto Království. Patříme do něj, jsme dokonce označeni za královské děti tím pádem. Nás ovšem nebudou ukazovat v televizi jako ty, kdo mají tzv. modrou krev. A pokud nás budou předvádět, tak spíše jako ty, na něž si bude svět ukazovat s posměchem, jak o tom píše ap. Pavel. To, co máme, je očím světa skryté.
Proto se tím více modleme: “Ať se to ukáže všem! Ať všichni vědí, kdo je Bůh. Ať mohou všichni najít spásu: Bože, Otče, posvěť se jméno tvé, přijď Království tvé. Amen.”
POSLÁNÍ: Pán Ježíš řekl: “Amen, pravím vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Království Boží, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. (Lk 18,29n)
PÍSNĚ: 99, 641, 214, 361, 448.

KÁZÁNÍ NEDĚLE ČTVRTÉ PO SVATÉ TROJICI 28.ČERVNA 2015 V TEPLÉ

Boží Království

INTROITUS: Pán Ježíš pověděl: “Království Boží je mezi vámi.” (Lk 19,21b)

ČTENÍ: Lk 11,14-23

TEXT: Lk 11,2a: “Posvěť se jméno tvé, přijď Království tvé.”

OSNOVA:

1. Úvod: Boží Království

2. Posvěť se Jméno tvé

3. Přijď Království tvé

1. Úvod: Boží Království

“Tohle je moje království”, řekneme někomu, komu ukazujeme například svůj pokoj nebo pracovnu. Oblast, která je naše, kde neomezeně vládneme, nikdo nemá právo nám tam lézt. Oblast, místečko, které nese stopy jen naše.

Tak bychom mohli definovat i Království Boží. Oblast Boha. Jenže si to nemůžeme představovat hmotně, nýbrž jedná se o duchovní teritorium. Snad bychom si to mohli přiblížit tím, že my sami můžeme duchovně lavírovat mezi láskou a nenávistí. Jsme-li v lásce, jsme v oblasti Boha. Podléháme-li nenávisti, jsme v oblasti ďáblově.

Příběh o vyhnání démona němoty ukazuje, jak oblast Boží má vrch nad oblastí ďábovou. Anebo – jak Bůh vítězí nad zlem.

Neboť Boží Království – to je Boží vláda, to je Bůh přítomný a jednající. Bůh vítězící. Pán Ježíš mluví velmi často o Božím Království. Je to vlastně opis pro Boha samého. Pro jeho svrchovanou vládu nade vším. Pro jeho vítězství a spravedlnost, která se prosadí, i kdyby celé pluky démonů předváděly svoji moc. Bůh je vládce, Bůh je vítěz, Bůh má poslední slovo. A že zvítězí, o tom není pochyb. Všechny činy Božího Syna Ježíše ukazují, že toto Boží Království,Bůh vševládný a mocný přichází na pomoc lidem, vítězí tam, kde se mu lidé otevírají a před ním se sklánějí. Vítězství lásky nad zlem ukazuje Ježíš. Už to přišlo, už se to děje, ale Pán Ježíš nás učí modlit se, aby se to dokonalo, aby Boží vláda byla brzy zjevná všem.

Obě prosby – posvěť se jméno tvé i přijď Království tvé – znamenají právě toto: Přijď Bože, přijď ve své moci a vše si už podmaň.

2. Posvěť se Jméno tvé

Víme, že jméno je zase opis pro bytost, která to jméno nese. Proto můžeme říci: “Ať je všem zřejmé, že Ty, Bože jsi a jaký jsi. Osviť lidi svým světlem. Ať nám všem svitne. Ať už nemáme zastřený zrak a rozum a neuctíváme nic jiného kromě tebe, Bože. Kéž ožiješ pro všechny lidi. Ať se rozptýlí všechny temnoty, abys byl zřejmý všem. Vždyť to je jediná cesta spásy pro všechny.”

Jaké je jméno Boží? Bůh není jméno a nemá jméno. Nezjevil ho nikomu. Znát jméno boha v pohanství bylo důležité, protože si ho člověk mohl přivolat, kdy chtěl. Bůh je slovo odvozené od slova bohatý. Ten, který je bohatý, kterému patří vše a vše je od něho. Bůh nezjevil lidem své jméno. A přece máme Jméno nad každé jméno, a to je Ježíš, což znamená: Bůh je spása. Záchrana. Ježíš je to Jméno, které my smíme vzývat, které nám zprostředkovává Boží přítomnost. Kéž jméno Ježíš osvítí srdce lidí, aby poznali, že všechna záchrana člověka, všechen život a radost a pokoj a štěstí leží v tomto jménu: Ježíš.

3. Přijď Království tvé

A to je vlastně ono Boží Království, které se zjevilo a které přišlo a o kterém Pán Ježíš říká: Království Boží je mezi vámi. Když on přišel na zem, přišlo Boží Království. Vlomila se do světa Boží vláda. Vláda jeho lásky, záchrany, pomoci, pokoje, naděje, života v tom pravém smyslu slova.

Voláme: “Přijď tvé Království, Bože! Ať je tu záchrana pro všechny! Ať se všechno již napraví!”

Bůh vešel v Kristu do světa. Jasně ukázal svůj charakter a své záměry s lidmi. Mohl přijít jako ten, kdo smete tu neposlušnou chásku. Mohl nás rozdrtit jako mravence. On ale přišel nejen s rukou ku pomoci, On se přímo obětoval. On, Bůh, se snížil, On ukázal, v čem spočívá život a jeho naděje: Ne v násilném panování, v donucovacích praktikách a výhrůžkách. Ježíš byl pokorný až na smrt. Mohl panovat, mohl donucovat, mohl vyhrožovat, mohl nám zkroutit ruce a mučit nás, až bychom uznali jeho vládu a moc. Nic takového On nepoužívá. To není jeho Království. Takové praktiky používají pozemští králové a hrůzovlády pozemské. Taková strašná království však to již mají spočítáno. Jen do času mohou mučit lidi a sát z nich krev. Tak to bylo vždy a bude.

Kde je panství ďábla, tam je s tím konec, tam je to už prohrané, zborcené, tam to dopadá zle, tam je zánik, tam je trest. Ani ty nynější hrůzovlády nemají neomezenou moc. Mají ji jen dotud, dokud to Pán Bůh dovolí.

Bůh přichází v Kristu do světa ne s hrůzovládou, ale s láskyplnou obětí. Ne jako mocný, ale jako bezmocný. Jen obětí roste nový život, jen ta přináší záchranu všem.

A pokud jsme na zemi a dokud nepřijde Boží Království ve zjevné moci v druhém Kristově příchodu, i my jako následovníci Pána můžeme uplatňovat jeho Království jen v lásce a oběti. I když nám Pán dává i ochutnávat svoji moc a vidíme, jak maří ďáblovy skutky, ve světě, který je ještě pod vládou zlého, budeme vždy jako ti, kdo jsou přehlíženi a posmíváni.

A protože první křesťané dobře věděli, co je to stojí následovat Krista, vyhlížejí mnohem více než my dnes konečné narovnání všeho. Vyhlížejí úpěnlivě a volají k Bohu: “Přijď tvé království!”

Je tu, Boží Království, je mezi námi, kteří v něho věříme. Jsme občany Božího Království, protože patříme Kristu. Patříme svému Králi – Kristu. Jeho posloucháme. My jsme se odevzdali tomuto Království. Patříme do něj, jsme dokonce označeni za královské děti tím pádem. Nás ovšem nebudou ukazovat v televizi jako ty, kdo mají tzv. modrou krev. A pokud nás budou předvádět, tak spíše jako ty, na něž si bude svět ukazovat s posměchem, jak o tom píše ap. Pavel. To, co máme, je očím světa skryté.

Proto se tím více modleme: “Ať se to ukáže všem! Ať všichni vědí, kdo je Bůh. Ať mohou všichni najít spásu: Bože, Otče, posvěť se jméno tvé, přijď Království tvé. Amen.”

POSLÁNÍ: Pán Ježíš řekl: “Amen, pravím vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Království Boží, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. (Lk 18,29n)

PÍSNĚ: 99, 641, 214, 361, 448.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.